Climbing · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2016

May 15, 2016 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

/ Garden

Climbing

Climbing · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2016

May 15, 2016 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

Droplets · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2016

May 16, 2016 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

/ Patterns

Droplets

Droplets · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2016

May 16, 2016 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

Bright Color · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2016

May 16, 2016 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

/ Patterns

Bright Color

Bright Color · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2016

May 16, 2016 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

Threads · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

/ Garden

Threads

Threads · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

Greenhouse Jungle · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

/ Garden

Greenhouse Jungle

Greenhouse Jungle · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

Through the Glass · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

/ Garden

Through the Glass

Through the Glass · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

Green House · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

/ Garden

Green House

Green House · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris · 2015

March 7, 2015 · Jardin des Serres d’Auteuil · Paris

Vegetal Beam · Botanical Garden · Copenhagen · 2013

July 6, 2013 · Botanical Garden · Copenhagen

Flipping through my archives

/ Garden

Vegetal Beam

Vegetal Beam · Botanical Garden · Copenhagen · 2013

July 6, 2013 · Botanical Garden · Copenhagen

Flipping through my archives in Lightroom…

Verso · Botanical Garden · Copenhagen · 2013

July 6, 2013 · Botanical Garden · Copenhagen

/ Denmark

Verso

Verso · Botanical Garden · Copenhagen · 2013

July 6, 2013 · Botanical Garden · Copenhagen